Descarga NerdPal! Nuestra nueva app en iOS y Android

Calcular la integral $\int3e^x\cdot xdx$

Videos Relacionados

Go!
Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

23. Integral dv/v (du/u , dx/x) = logaritmo natural (ln)

https://www.youtube.com/watch?v=6qLsxmbRBD8

235. Integral de x dx entre x^4 - 16, aplicando fórmula

https://www.youtube.com/watch?v=ONhjl6F45EA

Integral de dx entre x por logaritmo natural de raíz cuadrada de x (Cambio de variable)

https://www.youtube.com/watch?v=ypf2NL1YSqc

207. Integral dx entre x^2 raiz de 1 - x^2. SUSTITUCION TRIGONOMETRICA. EJERCICIO RESUELTO.

https://www.youtube.com/watch?v=kOGa21YZQsI

233. Integral de dx entre x por raíz cuadrada de x^2 - 5, aplicando fórmula

https://www.youtube.com/watch?v=6qWW-ZS-2Ic

205. Integral de dx entre x raiz de 1 - x^2. SUSTITUCION TRIGONOMETRICA. EJERCICIO RESUELTO.

https://www.youtube.com/watch?v=r56m6RJexXc
SnapXam A2
Answer Assistant

beta
¿Obtuviste una respuesta diferente? ¡Compruébala!

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Tips para mejorar tu respuesta:

$\int3\cdot e^x\cdot xdx$

Fórmulas Relacionadas:

4. Ver fórmulas

Tiempo para resolverlo:

~ 0.06 s