Solución Paso a paso

Simplificar la expresión trigonométrica $\tan\left(30+120\right)$

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Respuesta Final

$\tan\left(150\right)$

Solución explicada paso por paso

Problema a resolver:

$\tan\left(30+120\right)$

Método de resolución

1

Sumar los valores $30$ y $120$

$\tan\left(150\right)$

Respuesta Final

$\tan\left(150\right)$
$\tan\left(30+120\right)$

Tiempo para resolverlo:

~ 0.02 s