Descarga NerdPal! Nuestra nueva app en iOS y Android

Calcular la integral $\int xe^{2x}dx$

Videos Relacionados

Go!
Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

23. Integral dv/v (du/u , dx/x) = logaritmo natural (ln)

https://www.youtube.com/watch?v=6qLsxmbRBD8

14. Integral de raiz quinta de 2x al cubo (Exponente fraccionario)

https://www.youtube.com/watch?v=_jMI3uCECZU

235. Integral de x dx entre x^4 - 16, aplicando fórmula

https://www.youtube.com/watch?v=ONhjl6F45EA

Integral de dx entre x por logaritmo natural de raíz cuadrada de x (Cambio de variable)

https://www.youtube.com/watch?v=ypf2NL1YSqc

Integral de coseno al cubo de 2x. TRIGONOMETRICA. EJERCICIO RESUELTO.

https://www.youtube.com/watch?v=C9mS1kSxVxU

207. Integral dx entre x^2 raiz de 1 - x^2. SUSTITUCION TRIGONOMETRICA. EJERCICIO RESUELTO.

https://www.youtube.com/watch?v=kOGa21YZQsI
SnapXam A2
Answer Assistant

beta
¿Obtuviste una respuesta diferente? ¡Compruébala!

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Tips para mejorar tu respuesta:

$\int\left(x\cdot e^{2x}\right)dx$

Fórmulas Relacionadas:

5. Ver fórmulas

Tiempo para resolverlo:

~ 0.08 s