Fórmulas Relacionadas

Calcular la integral $\int\frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}}dx$

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Integrales Trigonométricas

$\int\csc\left(x\right)^2dx=-\cot\left(x\right)+C$
SnapXam A2
Answer Assistant

beta
¿Obtuviste una respuesta diferente? ¡Compruébala!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Tips para mejorar tu respuesta:

$\int\frac{dx}{x^2\sqrt{4-x^2}}$

Fórmulas Relacionadas:

1. Ver fórmulas

Tiempo para resolverlo:

~ 0.07 s